Azarja Geplaatst op 11-03-2013, 23:22 Reageer
Berichten: 1071
gebruiker
Verstuur privé bericht

Herdenking van Jezus’ dood


Wij nodigen u van harte uit om samen met ons Jezus’ dood te herdenken. Zoek een adres bij u in de buurt:
http://www.jw.org/apps/index.html?option=FRNsPnPBrTZGT


Eén mens stierf voor allen


-Wie was dat?

-Hoe helpt zijn dood ons?

-Waarom is het belangrijk dat we hem herdenken?


U wordt uitgenodigd voor een Bijbellezing over dit onderwerp op dinsdag 26 maart 2013

Jezus Christus wordt wereldwijd gezien als de grootste mens die ooit heeft geleefd. Toch gaf hij 1980 jaar geleden zijn leven voor ons. De apostel Paulus schreef over zijn dood: ’Eén mens is voor allen gestorven.’ De apostel Johannes zei: ’Het bloed van Jezus reinigt ons van alle zonde’ (2 Korinthiërs 5:14; 1 Johannes 1:7). Wat betekenen die uitspraken precies? Waarom moeten we gereinigd worden? Hoe kunnen we er in deze tijd voordeel van hebben dat één man zo lang geleden gestorven is?

De herdenking van Jezus’ dood valt op dinsdag 26 maart 2013, na zonsondergang. Jehovah’s Getuigen nodigen u uit voor deze bijeenkomst, waar besproken zal worden waarom Jezus en zijn offer zo belangrijk zijn.


meld dit bericht aan een moderator

„Gij zult getuigen van mij zijn . . . tot de verst verwijderde streek der aarde.” — Handelingen 1:8. 
Bartholomee Geplaatst op 12-03-2013, 10:09 Reageer
Berichten: 7300
gebruiker
Verstuur privé bericht

Op 11-03-2013, 23:22 Azarja schreef:
Herdenking van Jezus’ dood


Wij nodigen u van harte uit om samen met ons Jezus’ dood te herdenken. Zoek een adres bij u in de buurt:
http://www.jw.org/apps/index.html?option=FRNsPnPBrTZGT


Eén mens stierf voor allen

.................


SCHAAMTELOZE ZELFVERHEERLIJKING EN –PROMOTIE DOOR ‘JEHOVA’S’

Geen middel wordt door de Jehovah’s Getuigen geschuwd om hun eigen organisatie op een flagrante en schaamteloze wijze te promoten. Ze infiltreren in en parasiteren op christelijke sites en fora om hun propaganda te slijten. Zeer dikwijls overschrijden de jehova’s de grenzen van het fatsoen om hun spreekwoordelijke voet tussen de deur te steken.
Zo ook op bijbeloneline: een forum dat bedoeld is om van elkaar te leren en gedachten uit te wisselen, misbruiken zij voor hun agressieve evangelisatiemethoden. Discussiëren willen jehova’s uiteraard niet, want in hun ogen hebben zij het gelijk aan hun kant en dat is een typisch kenmerk van een sekte, wat de jehova’s zijn.
Vergeet ook niet: jehova’s hebben uw heil in het geheel niet op het oog. De Wachttorensekte draait om macht en geldelijk gewin.


Wie zijn de Jehovah’s Getuigen en wat geloven zij?

Antwoord: De sekte die we tegenwoordig kennen als de Jehovah’s Getuigen werd in 1870 in Pennsylvania (in de Verenigde Staten) door Charles Taze Russell opgericht als een Bijbelstudiegroep. Russell noemde zijn groep de "Millennial Dawn Bible Study". Charles T. Russell schreef vervolgens een reeks boeken met de titel "The Millennial Dawn" (“Het Dagen van het Millennium”), dat tot aan zijn dood uit zes delen bestond en een groot gedeelte van de theologie bevatte die de Jehovah’s Getuigen tegenwoordig aanhouden. Na de dood van Russell in 1916 schreef Rechter J. F. Rutherford, Russell's vriend en opvolger, het zevende en laatste deel van de "Millennial Dawn" reeks: "The Finished Mystery" (“Het Voltooide Mysterie”, 1917). Het Wachttoren- Bijbel en Traktaatgenootschap werd in 1886 opgericht en werd al snel het voertuig waarmee de “Millennial Dawn” beweging hun ideeën naar anderen begonnen te verspreiden. Tot 1931 stond de groep bekend als de “Russellieten“. In dat jaar werd de groep, als gevolg van een splitsing binnen de organisatie, hernoemd tot “Jehovah’s Getuigen“. De groep waarvan zij zich hadden afgesplitst kwam bekend te staan als de “Bijbelstudenten“.

Wat de Jehovah’s Getuigen geloven? Wanneer we de doctrinaire posities op het gebied van onderwerpen als de Godheid van Jezus, Verlossing, de Drieëenheid, de Heilige Geest, de Verzoening, etcetera eens goed onder de loep bekijken, dan kunnen we zonder twijfel vaststellen dat zij ten opzichte van deze onderwerpen geen orthodoxe Christelijke posities innemen. Jehovah’s Getuigen geloven dat Jezus de Aartsengel Michaël is, het hoogste geschapen wezen. Dit is strijdig met een groot aantal Schriftteksten die duidelijk verkondigen dat Jezus God is (Johannes 1:1,14; 8:58; 10:30). Jehovah’s Getuigen geloven dat de verlossing van mensen tot stand wordt gebracht door een combinatie van geloof, goede daden en gehoorzaamheid. Dit is strijdig met talrijke Schriftteksten die verkondigen dat verlossing door middel van geloof tot stand wordt gebracht (Johannes 3:16; Efeziërs 2:8-9; Titus 3:5). Jehovah’s Getuigen ontkennen de Drieëenheid omdat zij geloven dat Jezus een geschapen wezen was en dat de Heilige Geest feitelijk de kracht van God is. Jehovah’s Getuigen wijzen het idee van de plaatsvervangende verzoening door Jezus af en zij geloven in plaats daarvan in een afkoop-theorie die stelt dat de dood van Jezus een betaling van een afkoopsom was voor de zonde van Adam.

Hoe rechtvaardigen de Jehovah’s Getuigen deze onbijbelse doctrines? (1) Zij beweren dat de kerk de Bijbel door de eeuwen heen heeft verdorven, en (2) Zij hebben de Bijbel opnieuw vertaald in wat zij de “Nieuwe Wereld Vertaling” noemen. Het Wachttoren- Bijbel en Traktaatgenootschap heeft de tekst van de Bijbel veranderd zodat deze bij hun valse doctrines zou aansluiten – in plaats van hun doctrines te baseren op wat de Bijbel ons feitelijk leert. De Nieuwe Wereld Vertaling is al in vele verschillende uitgaven uitgebracht omdat de Jehovah’s Getuigen steeds meer Schriftteksten ontdekken die hun doctrines tegenspreken.

Jehovah's Getuigen kunnen eenvoudig als een cultus worden ontmaskerd die slechts losjes op de Schrift is gebaseerd. Het Wachttorengenootschap baseert zijn leerstellingen en doctrines op de originele en uitgebreide leerstellingen van Charles Taze Russell, Rechter Joseph Franklin Rutherford en hun volgelingen. Het Besturende Lichaam van het Wachttoren- Bijbel en Traktaatgenootschap is het enige orgaan binnen de cultus die beweert de autoriteit te hebben om de Schriftteksten te interpreteren. Met andere woorden, wat het Besturende Lichaam over een passage uit de Schrift te zeggen heeft wordt als het laatste woord gezien. Onafhankelijk denken wordt sterk ontmoedigd. Dit staat lijnrecht tegenover de manier waarop Paulus Timoteüs (en ons) maant om ijverig te studeren om zo betrouwbaar te zijn voor God, als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die eerlijk uitkomt voor het woord van de waarheid. Deze aansporing, die in 2 Timoteüs 2:15 gevonden kan worden, is een duidelijk instructie van God aan elk van Zijn individuele kinderen in het Lichaam van Christus om, net als de Christenen in Berea, de Schriftteksten dagelijks te onderzoeken om te zien of de dingen die hen geleerd worden wel in overeenstemming zijn met wat Zijn Woord over het betreffende onderwerp te zeggen heeft.

Helaas staat de boodschap van de jehovagetuigen vol verdraaiïngen, bedrog en valse doctrines. Moge God de ogen van de Jehovah’s Getuigen voor de Waarheid van het Evangelie en de ware inhoud van God’s Woord openen.

JG-Voorspellingen die niet uitkwamen
Of hoe velen bij de neus werden genomen door valse datumprofeten
Marc Verhoeven, 19-07-2003

De leiders van het Wachttorengenootschap hebben zich van bij de aanvang af (19de eeuw) bezig gehouden met het voorspellen van de wederkomst van Christus. Zij trachtten daar een datum op te plakken. Datum na datum werd voorspeld en ... kwam niet uit. In recentere tijd was dat het jaar 1975.
Aanvankelijk dacht ik dat dit hun énige valse voorspelling was, maar na wat onderzoek was mijn verwondering groot toen ik ontdekte wàt zij eertijds allemaal hebben voorspeld, en waarvan uiteraard niets is uitgekomen.
De meeste Jehovah-getuigen hebben daar geen weet van. Er wordt in die organisatie een heleboel geheim gehouden. De oudere Wachttorenpublicaties zijn slechts met moeite te vinden. Toch heb ik de bewijzen voor mij. Wie echt de moeite doet kan er nog steeds aan geraken. Probleem voor de getuigen is dat hun organisatie een geestelijke gevangenis rond hen heen heeft opgetrokken, via indoctrinaire methoden, zodat nauwelijks iemand het aandurft verder onderzoek te plegen.
Echter, leugenprofeten kon men reeds in het Oude Testament gemakkelijk onderscheiden van ware profeten:
“Wanneer die profeet in de Naam van Jahweh zal hebben gesproken, en dat woord geschiedt niet, en komt niet; dat is het woord, dat Jahweh niet gesproken heeft; door trotsheid heeft die profeet dat gesproken; gij zult voor hem niet vrezen”[1].
Al die datums, zoals 1874, 1878, 1914, 1918, 1925 ... 1975, bleken telkens niet te beantwoorden aan de verwachtingen maar werden wel als “De Waarheid” gepresenteerd en opgelegd. De recentste datum 1975, in verband waarmee een massale groei werd verwezenlijkt en waardoor er nadien weer velen afvielen, is wel een van de schandelijkste voorbeelden van valse en ongeoorloofde profetie. Velen hebben, met die datum voor ogen, hun bezittingen verkocht en alles op alles gezet om voltijds te kunnen ‘prediken’ want de wereld moest op tijd gewaarschuwd worden. Wie in die tijd vóór 1975 b.v. nog een huis wilde bouwen, werd als een ‘zwakke’ in het geloof beschouwd en moest niet op ‘voorrechten’ rekenen (verantwoordelijkheden), en werd niet meer geteld.
Wanneer een voorspelling niet uitkwam, werd nadien een andere zienswijze uitgedokterd.
meld dit bericht aan een moderator

 
Sandofthesea Geplaatst op 12-03-2013, 11:55 Reageer
user icon
Berichten: 1249
gebruiker
Verstuur privé bericht

Het is een uitkijken naar het einde van deze wereld zoals wij die kennen, 1980 jaar geleden is de losprijs betaald, veel mensen denken dat God zijn beloften aan het traineren is, niets is minder waar, Petrus schreef onder inspiratie van de heilige geest het volgende,

''Laat dit ene feit echter niet aan UW aandacht ontgaan, geliefden, dat bij Jehovah één dag als duizend jaar is en duizend jaar als één dag. Jehovah is niet traag ten aanzien van zijn belofte, zoals sommigen traagheid beschouwen, maar hij is geduldig met U, omdat hij niet wenst dat er iemand vernietigd wordt, maar wenst dat allen tot berouw* geraken. ''

In slechts twintig jaar zal de tweede dag van Christus gecomplimenteerd  worden, de grondlegging gesticht in 33 gt komt dan tot zijn voleinding. Gaat heen en leert allen de diepere betekenis van wat Jehovah's wil is, Toch zal Jehovah’s dag komen als een dief, waarop de hemelen met een sissend gedruis zullen voorbijgaan''

Blijf getrouw tot in de dood, blijf loyaal, blijft kennis opdoen, Jezus is met uw alle dagen en zal uw de kroon des levens schenken.

In liefde
Jullie broeder.


meld dit bericht aan een moderator

 
Azarja Geplaatst op 12-03-2013, 12:12 Reageer
Berichten: 1071
gebruiker
Verstuur privé bericht

Op 12-03-2013, 11:55 Sandofthesea schreef:


In slechts twintig jaar zal de tweede dag van Christus gecomplimenteerd  worden, de grondlegging gesticht in 33 gt komt dan tot zijn voleinding.Jezus zei: „Van die dag of het uur weet niemand iets af, noch de engelen in de hemel, noch de Zoon, dan de Vader” (Markus 13:32). Jehovah’s Getuigen proberen niet te voorspellen wanneer God de slechte mensen zal vernietigen. Ze letten wel op „het teken” van het einde en geloven dat we in de „laatste dagen” leven, zoals de Bijbel het noemt, maar ze weten niet wanneer „het einde” precies komt (Markus 13:4-8, 33; 2 Timotheüs 3:1). Dat laten ze aan hun hemelse Vader en zijn Zoon over.

Ondertussen prediken Jehovah’s Getuigen het goede nieuws van Gods koninkrijk, de hemelse regering die de aarde zal besturen en er een vredig paradijs van zal maken. De Bijbel belooft: „De rechtvaardigen, díé zullen de aarde bezitten, en zij zullen er eeuwig op verblijven” (Psalm 37:29).


meld dit bericht aan een moderator

„Gij zult getuigen van mij zijn . . . tot de verst verwijderde streek der aarde.” — Handelingen 1:8. 
Sandofthesea Geplaatst op 12-03-2013, 12:19 Reageer
user icon
Berichten: 1249
gebruiker
Verstuur privé bericht

Natuurlijk weten wij dat niet Azarja, we moeten daarom ook bij de feiten wandelen, het onweerlegbare feit is dat over 20 jaar de derde dag ingaat, 33 gt , de derde dag is dan logischerwijs 2034, zouden we daarmee het ''einde'  willen impliceren, nee natuurlijk niet, we leven bij profetie.Dit bericht is gewijzigd op 12-03 12:21.


meld dit bericht aan een moderator

 
Azarja Geplaatst op 12-03-2013, 13:03 Reageer
Berichten: 1071
gebruiker
Verstuur privé bericht

Op 12-03-2013, 12:19 Sandofthesea schreef:
het onweerlegbare feit is dat over 20 jaar de derde dag ingaat, 33 gtDit bericht is gewijzigd op 12-03 12:21.


??


meld dit bericht aan een moderator

„Gij zult getuigen van mij zijn . . . tot de verst verwijderde streek der aarde.” — Handelingen 1:8. 
Sandofthesea Geplaatst op 12-03-2013, 13:27 Reageer
user icon
Berichten: 1249
gebruiker
Verstuur privé bericht

??

?  


meld dit bericht aan een moderator

 
Azarja Geplaatst op 12-03-2013, 14:34 Reageer
Berichten: 1071
gebruiker
Verstuur privé bericht

In 1975 kwam er een eind aan 6000 jaar menselijke geschiedenis. Volgend jaar is het 100 jaar geleden dat Gods koninkrijk werd opgericht en Jezus in de hemel begon met regeren. En in 2033 is het 2000 jaar geleden dat de losprijs voor de mensheid werd betaald dmv Jezus' offerandelijke dood. Feit blijft dat „van die dag of [dat] uur niemand iets af [weet], noch de engelen in de hemel, noch de Zoon, dan de Vader” (Markus 13:32).


meld dit bericht aan een moderator

„Gij zult getuigen van mij zijn . . . tot de verst verwijderde streek der aarde.” — Handelingen 1:8. 
Sandofthesea Geplaatst op 12-03-2013, 15:20 Reageer
user icon
Berichten: 1249
gebruiker
Verstuur privé bericht

Ook een feit is dat wij op dinsdag 26 maart 2013 19:30 een vol huis hebben  


meld dit bericht aan een moderator

 
Azarja Geplaatst op 12-03-2013, 15:24 Reageer
Berichten: 1071
gebruiker
Verstuur privé bericht

Op 12-03-2013, 15:20 Sandofthesea schreef:
Ook een feit is dat wij op dinsdag 26 maart 2013 19:30 een vol huis hebben  


Amen!  


meld dit bericht aan een moderator

„Gij zult getuigen van mij zijn . . . tot de verst verwijderde streek der aarde.” — Handelingen 1:8. 
Azarja Geplaatst op 26-03-2013, 17:54 Reageer
Berichten: 1071
gebruiker
Verstuur privé bericht

Iedereen is nog steeds van harte welkom!


meld dit bericht aan een moderator

„Gij zult getuigen van mij zijn . . . tot de verst verwijderde streek der aarde.” — Handelingen 1:8. 
Bartholomee Geplaatst op 26-03-2013, 17:59 Reageer
Berichten: 7300
gebruiker
Verstuur privé bericht

Op 26-03-2013, 17:54 Azarja schreef:
Iedereen is nog steeds van harte welkom!Waar?


meld dit bericht aan een moderator